Potrivește coloanele. Scrie literele pe linii. / Match the columns. Write the letters on the lines.

În funcție de rezultatul obținut, poți să treci la MODULUL URMĂTOR - Everyday life - sau poți să revezi unele noțiuni de VOCABULAR / GRAMATICĂ de la acest modul.

Descarcă fișierul

Listening test - Modul 1

Answer Key

        QUESTIONS         

My family

1. James doesn’t live with his dad.

a.True

b.False

2. James has one brother and one half-sister.

a.True

b.False

3. Richard is older than James.

a.True

b.False

4. Richard didn’t go to university because his grades at school were bad.

a.True

b.False

5. Richard makes popular Internet videos.

a.True

b.False

6. James rarely sees his cousin George these days.

a.True

b.False

7. George is more serious and more active than James.

a.True

b.False

8. George and James never talk about their problems together.

a.True

b.False

         

Listen to James answering questions about his family. For questions 1 to 8, choose true or false. ( Ascultă-l pe James răspunzând la întrebări despre familia sa. Pentru întrebările  1 - 8, alege adevărat sau fals.

Listening Test

Descarcă fișierul

EVALUATION 1

Answer Key

Descarcă fișierul

EVALUATION 1

evaluation1_modul1_edumnc.PNG

 

 

evaluation2_modul1_edumnc.PNG

 

 

evaluation3_modul1_edumnc.PNG

 

LET'S PLAY!  - SĂ NE JUCĂM!

EVALUATION

EVALUARE

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

WH-Questions

Cuvinte Interogative

WHO = Cine ? / Care ?

WHO is only used when referring to people. (= I want to know the person)

 • Who is the best football player in the world?
 • Who are your best friends?
 • Who is that strange guy over there?

WHO este folosit doar atunci când se referă la oameni. (= Vreau să cunosc persoana)

 • Cine este cel mai bun fotbalist din lume?
 • Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi?
 • Cine este tipul acela ciudat de acolo?

WHERE = Unde?

WHERE is used when referring to a place or a location. (= I want to know the place)

 • Where is the library?
 • Where do you live?
 • Where are my shoes?

WHERE este utilizat atunci când se referă la un loc sau la o locație. (= Vreau să știu locul)

 • Unde este biblioteca?
 • Unde locuiți?
 • Unde imi sunt pantofii?

WHEN = Când?

WHEN is used to refer to a time or an occasion. (= I want to know the time)

 • When do the shops open?
 • When is his birthday?
 • When are we going to finish?

WHEN este folosit pentru a se referi la un moment sau la o ocazie. (= Vreau să știu ora)

 • Când se deschid magazinele?
 • Când este ziua lui de naștere?
 • Când vom termina?

WHY = De ce?

WHY is used to obtain an explanation or a reason. (= I want to know the reason)

 • Why do we need a nanny?
 • Why are they always late?
 • Why does he complain all the time?

Normally the response begins with "Because..."

WHY este folosit pentru a obține o explicație sau un motiv. (= Vreau să știu motivul)

 • De ce avem nevoie de o bonă?
 • De ce întârzie întotdeauna?
 • De ce se plânge tot timpul?

În mod normal, răspunsul începe cu „Pentru că ...”

WHAT = CE?  (Care? / Cât? – În întrebări devenite expresii fixe)

WHAT is used to refer to specific information. (= I want to know the thing)

 • What is your name?
 • What is her favourite colour?
 • What is the time?

WHAT se folosește pentru a se referi la informații specifice. (= Vreau să știu lucrul)

 • Cum te numești?
 • Care este culoarea ei preferată?
 • Cât este ceasul?

WHICH = Care?

WHICH is used when a choice needs to be made. (= I want to know the thing between the alternatives)

 • Which dish did you order? The pizza or the pasta?
 • Which day do you prefer for a meeting (today or tomorrow)?
 • Which is better (this one or that one)?

WHICH este utilizat atunci când trebuie făcută o alegere. (= Vreau să știu alternativa aleasă)

 • Ce fel de mâncare ați comandat ? Pizza sau pastele?
 • Ce zi preferați pentru o întâlnire (azi sau mâine)?

Care este mai bun (acesta sau acela)?

WHOSE = A, al, ai, ale cui?

WHOSE is used when we want to know who the possessor is. (= I want to know whom this belongs to)

 • Whose is this car?
 • Whose flowers are more beautiful?

WHOSE este folosit atunci când vrem să știm cine este posesorul. (= Vreau să știu cui îi  aparține asta)

 • A cui este această mașină?
 • Ale cui flori sunt mai frumoase?

HOW = Cum?

HOW is used to describe the manner that something is done. (= I want to know the way)

 • How do you cook lasagna?
 • How does he know the answer?
 • How can I learn English quickly?

HOW este folosit pentru a descrie modul în care se face ceva. (= Vreau să știu cum anume rezolv/realizez un lucru)

 • Cum gătești lasagna?
 • Cum de știe el răspunsul ? / De unde știe el răspunsul?
 • Cum pot învăța engleza rapid?

With HOW there are a number of other expressions that are used in questions.

Cu HOW există o serie de alte expresii  folosite în întrebări.

How much – refers to a quantity or a price (uncountable nouns)

 • How much time do you have to finish the test?
 • How much is the jacket on display in the window?
 • How much money will I need?

How much - se referă la o cantitate sau un preț (substantive nenumărabile) = Cât? / Câtă?

 • Cât timp aveți pentru a termina testul?
 • Cât costă jacheta expusă în vitrină?
 • De câți bani voi avea nevoie?

How many – refers to a quantity (countable nouns)

 • How many days are there in April?
 • How many people live in this city?
 • How many brothers and sisters do you have?

How many - se referă la o cantitate (substantive numărabile) = Câți? / Câte ?

 • Câte zile sunt în aprilie?
 • Câți oameni trăiesc în acest oraș?
 • Câți frați și surori aveți?

How often – refers to frequency = Cât de des?

 • How often do you visit your grandmother?
 • How often does she study?
 • How often are you sick?

How often - se referă la frecvență

 • Cât de des îți vizitezi bunica?
 • Cât de des studiază?
 • Cât de des ești bolnav?

How far – refers to distance = Cât de departe?

 • How far is the university from your house?
 • How far is the bus stop from here?

How far - se referă la distanță

 • Cât de departe este universitatea de casa ta?
 • Cât de departe este stația de autobuz de aici?

How + adjective (How tall/intelligent/rude etc.?) – refers to the dimension of the meaning of the adjective (height / intelligence/rudeness etc.) = Cât de înalt/ă / intelligent/ă / nepoliticos/ă etc.?

 • How tall is your brother?
 • How intelligent is she?
 • How rude are you?

How + adjectiv  (How tall/intelligent/rude etc.?) - se referă la dimensiunea semnificației adjectivului (înălțime / inteligență / grosolănie etc.)

 • Cât de înalt este fratele tău?
 • Cât de înteligentă este?
 • Cât de bădăran poți să fii?

How long – refers to length, duration = Cât durează? / Cât de lung/ă? (în timp și/sau spațiu), De cât timp? / De când?

 • How long should be my presentation?
 • How long does it take you to get there?
 • How long is this road?
 • How long have you been there?

How long - se referă la lungime, la durată

 • Cât de lungă ar trebui să fie prezentarea mea?
 • Cât timp îți ia să ajungi acolo?
 • Cât de lung este acest drum ?
 • De cât timp / De când ești acolo ?

How old – refers to age = Câți ani?

 • How old are you?
 • How old is this school?

How old - se referă la vârstă

 • Câți ani ai?
 • Câți ani are această școală?

 

The Articles

 EXERCISES

Answer Key

Urmează o serie de exerciții cu aceste cuvinte interogative. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

Urmează o serie de exerciții cu aceste articole. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

The Definite Article – THE

Articolul hotărât – THE

We use THE with: (Folosim THE cu :)

1. A singular or plural noun when it is clear/obvious which person or thing we are talking about.

 • There is a lamp in my bedroom. (we mention the lamp for the first time)
 • The lamp is next to the desk. (it is obvious now which lamp)

1. Un substantiv la singular sau la plural ,atunci când este clar / evident despre ce persoană sau lucru vorbim.

 • Este o lampă în dormitorul meu. (menționăm lampa pentru prima dată)
 • Lampa este lângă birou. (acum este clar despre ce veioză este vorba)

2. Anything which we identify immediately.

 • We watched the new Brad Pitt movie last night.

2. Orice lucru pe care îl identificăm imediat.

 • Am urmărit aseară noul film cu Brad Pitt.

3. Musical instruments (the violin, the guitar, the drums, the flute, etc.).

 • She plays the piano.

3. Instrumente muzicale (vioara, chitara, toba, flautul, etc.).

 • Ea cântă la pian.

4. Something that is unique or there is only one.

 • the sun
 • the moon
 • the internet.

4. Ceva care este unic sau există doar unul singur.

 • soarele
 • luna
 • internetul.

5. Names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, and deserts.

 • The Mississippi River
 • The Black Sea
 • The Andes
 • The Sahara Desert, etc.

5. Denumiri de râuri, mări, oceane, lanțuri muntoase și deșerturi.

 • Râul Mississippi
 • Marea Neagră
 • Anzii
 • Deșertul Sahara, etc.

6. Directions (cardinal points).

 • the west
 • the south-east
 • the north-west.

6. Direcții (puncte cardinale).

 • vestul
 • sud-estul
 • nord-vestul

 

 

The Indefinite Article – A / AN

Articolul Nehotărât - A / AN

We use A/AN with:

Folosim A / AN cu:

1. Singular nouns and the first time we refer to a person, animal or thing.

 • a child
 • an elephant
 • a television

1. Substantive la singular și care sunt folosite atunci când ne referim pentru prima data la acea persoană, animal sau lucru.

 • un copil
 • un elefant
 • o televiziune

2. We don't use A/AN with possessive pronouns, demonstratives or cardinal numbers.

 • My shirt is dirty.
 • This car is expensive.
 • One person is in the reception.

2. Nu folosim A / AN cu pronume posesive, demonstrative sau numere cardinale.

 • Cămașa mea este murdară.
 • Această mașină este scumpă.
 • O persoană este la recepție.

3. We use ONE (or more – 2 / 3 / 4 / etc.) instead of A/AN when the number is important.

 • There is only one exit from the airport.

3. Folosim UNU (sau mai multe – 2 / 3 / 4 / etc.) în loc de A / AN când numărul este important.

 • Există o singură ieșire din aeroport.

A is used when the next word begins with a consonant sound (b, c, d, f, g, h, j, k etc).

 • a book
 • a table
 • a clock
 • a university (because the beginning of university sounds like YOU-niversity) (pentru că U sună ca YOU)

A este folosit atunci când cuvântul următor începe cu o consoană sau cu un sunet consonantic (b, c, d, f, g, h, j, k etc).

 • o carte
 • o masă
 • un ceas
 • o universitate

AN is used when the next word begins with a vowel sound (a, e, i, o, u).

 • an apple
 • an elephant
 • an umbrella
 • an hour (because the H is silent) (pentru că H este mut / nu se pronunță)

AN este folosit atunci când cuvântul următor începe cu o vocală sau cu un sunet vocalic (a, e, i, o, u).

 • un măr
 • un elefant
 • o umbrelă
 • o oră

A and AN

We use A/AN (articles) with singular countable nouns.

 • My brother has a dog and my sister has a cat.
 • There is an accident on the corner.

Folosim A / AN (articole) cu substantive numărabile la singular.

 • Fratele meu are un câine, iar sora mea are o pisică.
 • Este un accident la colț.

We use A/AN (articles) with singular nouns expressing professions.

 • I am a teacher.
 • He is an engineer.

Folosim A / AN (articole) cu substantive care exprimă profesia.

 • Eu sunt profesor.
 • El este inginer.

Some and Any

We use SOME and ANY with plural nouns and uncountable nouns.

Folosim SOME și ANY cu substantive la plural și substantive nenumărabile.

 • Some is generally used in positive sentences.

Some este utilizat în general în propozițiile pozitive / afirmative.

 • Any is generally used in negative sentences and has a negative meaning.

Any este folosit în general în propozițiile negative și are un sens negativ - niciun / nicio.

 • I have some information for you about flights to Paris.

Am niște informații pentru tine legat de zborurile către Paris.
(Positive - Uncountable) (Afirmativ – Nenumărabil)

 • I don't have any information for you about flights to Paris.

Nu am nicio informație pentru tine legat de zborurile către Paris.
(Negative - Uncountable) (Negativ – Nenumărabil)

 • We met some friends after work yesterday.

Ne-am întâlnit cu niște prieteni după serviciu, ieri.
(Positive - Plural Countable) (Afirmativ – Numărabil, la plural)

 • I didn't see any friends there on Thursday.

Nu am văzut niciun prieten acolo joi.
(Negative - Plural Countable) (Negativ – Numărabil, la plural)

 • I think he will have some time to speak to you today.

Cred că va avea puțin timp / ceva timp să vorbească cu tine azi.
(Positive - Uncountable) (Afirmativ – nenumărabil)

 • I don't think he will have any time to speak to you today.

Nu cred că va avea timp să vorbească cu tine azi.
(Negative - Uncountable) (Negativ – Nenumărabil)

You can also use SOME and ANY in a sentence without a noun if the meaning of the sentence is clear.

 • I didn't eat any salad but Peter ate some. (salad)
 • Sean took lots of photos of the mountains but Emma didn't take any. (photos)

De asemenea, SOME și ANY pot fi folosite într-o propoziție fără un substantiv, dacă sensul propoziției este clar.

 • Nu am mâncat nicio salată, dar Peter a mâncat ceva. (salată)
 • Sean a făcut o mulțime de fotografii ale munților, dar Emma nu a făcut (niciuna). (fotografii)

 

Questions with Some and Any

Întrebări cu Some și Any

Generally, we use ANY in questions.

În general, folosim ANY în întrebări. Uneori se traduce cu vreun / vreo.

 • Do you know any famous people? (Cunoști oameni celebri?)
 • Do you have any children? (Ai copii?)

 

But SOME is used in the following circumstances, even in questions: (Dar, SOME este folosit în următoarele situații, chiar în propoziții interogative):

1. When we are offering something. (Când oferim ceva.)

 • Would you like some coffee? (Doriți o/niște cafea?)
 • Do you want some sugar for your coffee? (Vrei niște zahăr pentru cafea?)

2. When we are asking for something. (Când cerem ceva.)

 • Could I have some salt, please? (Îmi puteți da niște sare, vă rog?)
 • Can I have some fries with that? (Pot să servesc niște cartofi prăjiți cu asta?)

3. When we are suggesting something. (Când sugerăm ceva.)

 • Why don't we watch some movies on TV tonight? (Ce-ar fi să ne uităm la niște filme diseară?)
 • Why don't you give her some advice? (De ce nu îi dai niște sfaturi?)

 

Urmează o serie de exerciții dedicate cazului genitiv. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Genitivul / Exprimarea posesiei

Formele genitivului

Genitivul se formează în două feluri:

1. Printr-o frază prepozițională (cu ajutorul lui ”OF” )

the title of the book, the top of the mountain (titlul cărții, vârful muntelui)

2. Cu ajutorul lui „’s ” sau doar cu un apostrof ()

The boy’s house, the boys’house (casa băiatului, casa băieților)

 1. ’S” este folosit în următoarele situații:
 • când posesorul (un substantiv la singular) desemnează o persoană

a child's dream, Tom's new job, the boy's toy, the elephant's trunk (visul unui copil, noua slujbă a lui Tom, jucăria băiatului, portbagajul elefantului)

 • când două nume (substantive proprii) sunt cuplate prin ”și”, se adaugă „ 's” la al doilea (ambii dețin în comun acel obiect/acea persoană)

John and Mary's bank account; Scott and Henderson's house (Contul bancar al lui John și Mary (cei doi dețin un cont comun); Casa lui Scott și Henderson (cei doi dețin o casă comună)

 • când două nume (substantive proprii) sunt cuplate prin ”și”, se adaugă „ 's” la fiecare, subînțelegându-se că fiecare deține propriul obiect/propria persoană. Ultimul substantiv propriu primește doar „ 's”, pentru a se evita repetiția

John’s bank account and Mary's (fiecare are contul lui, separate); Scott‘s house and Henderson's (fiecare are casa lui)

 • când substantivele la plural sunt neregulate (nu se termină în „-s” sau „-x”)

children's games, the men's club, sheep's wool (jocuri pentru copii, clubul pentru bărbați, lână de oaie)

 • când substantivele la singular se termină în „-s” sau „-x”

an actress's career, a waitress's job, St. James's Square, Alex's detective stories (cariera unei actrițe, meseria de chelneriță, Piața Sf. Iacob, poveștile de detectivi ale lui  Alex)

 1. Se folosește doar apostroful („„)
 • când substantivele la plural se termină în „-s” sau „-x”

The boys' school, the girls' school, the Joneses' house, the heroes' honesty. (școala de băieți, școala de fete, casa Joneses, onestitatea eroilor)

Utilizarea genitivului

      1)  Genitivul  cu „’s” / „'„ (denumit și genitivul sintetic)

- Genitivul sintetic se folosește cu substantivele animate: de ex: the family's money, the dog's food (banii familiei, mâncarea câinelui)

Există câteva cazuri când substantivele neînsuflețite sunt folosite la acest genitiv.

a) Când substantivele neînsuflețite sunt personificate: de ex. the ship's funnel, the country's beauty (pâlnia navei, frumusețea țării)

b) Când substantivele insistă asupra duratei, lungimii: de ex. a month's time, a two weeks' holiday (timp de o lună, două săptămâni de vacanță / o vacanță de două săptămâni)

c) Când substantivele privesc măsurarea: de ex. five meters’ length, a park's area (o lungime de cinci metri, zona unui parc)

d) Când substantivele exprimă valoarea: de ex. fifty pence's worth of bananas, fifteen dollars’ worth of flowers (bananele valorează/fac cincizeci de pence, flori în valoare de cincisprezece dolari)

e) Când substantivele neînsuflețite prezintă un interes special pentru activitatea umană: de ex. the science's development, the brain's power (dezvoltarea științei, puterea creierului)

f) Opțional, atunci când substantivele neînsuflețite se referă la un grup de oameni, la locurile în care locuiesc oamenii, la instituțiile umane: de ex. the nation's problems, London's smog, the club's terrains (problemele națiunii, smogul din Londra, terenurile clubului)

g) În mai multe expresii idiomatice: de ex. to come to one's journey's end, to go down to the water's edge, to be at one's wits' end (a ajunge la capătul călătoriei, a coborî la marginea apei, a fi la capătul răbdărilor)

      2)   Genitivul cu ”OF” (genitivul analitic)

a) Genitivul cu ”of” este de obicei folosit cu substantivele neînsuflețite: de ex. the leg of the table, the bank of the river ( piciorul mesei, malul râului)

b) Construcția cu ”of” se găsește și la substantivele animate dacă sunt postmodificate printr-o frază sau propoziție relativă: de ex. What is the name of the guest in the long white dress?
What is the name of the guest who came first? (Care este numele oaspetelui în rochia lungă albă? Care este numele oaspetelui care a venit primul?)

Genitivul dublu

Genitivul dublu este format prin combinarea unui genitiv analitic (”of”) cu un genitiv sintetic „’s / ‘„): de ex. a friend of Tom's, this book of my brother's / un prieten de-al lui Tom, această carte a fratelui meu.

Expresii fixe

Expresiile fixe de tipul: de dragul….. / pentru  numele lui ..…...” pot fi folosite atât cu ajutorul genitivului sintetic, cât și simplu.

for God’s sake, for kindness' sake, for old times' sake / for God sake, for kindness sake, for old times sake, yesterday's newspaper, today's news, tomorrow's people, etc. (pentru numele lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu, pentru vremurile de demult, ziarul de ieri, știrile de azi, oamenii de mâine etc.).

 

Descarcă fișierul Possessive Adjectives

Descarcă fișierul Possessive Adjectives

Answer Key

4. Choose the right possessive adjective. (Alege adjectivul posesiv potrivit.)

 1. Two students didn't do mathematics homework.
 2. I have a car. color is black.
 3. We have a dog. name is Pancho.
 4. Nancy is from England. husband is from Australia.
 5. Ann and Nadia go to a high school. little brother goes to primary school.
 6. Alan has a van. van is very old.
 7. We go to a high school. high school is fantastic.
 8. I like singing. mother sings with me.
 9. François and Alain are French. family are from France.
 10. Mary likes grandmother. She often visits her.

3. Replace the personal pronouns with possessive adjectives. (Înlocuiește pronumele personale cu adjective posesive.)

 1. Where is (I) book?
 2. Here is (we) teacher.
 3. She goes to school with (she) brother.
 4. (They) father works in a car factory.
 5. (You) laptop is very expensive.
 6. (He) favorite hobby is tennis.
 7. (I) husband and I want to go to Paris.
 8. We want to see (it) historical monuments.
 9. Leila likes (she) dog!
 10. (It) name is Bobby.

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Adjectivele posesive

Adjectivele posesive sunt folosite pentru a arăta posesia a ceva.  

În limba engleză, adjectivele se poziționează înainte de substantiv.

Adjectiv + substantiv

my car / your dog / his friend / her son / its walls / our class / your sister / their ball

În plus, adjectivul posesiv trebuie să fie ”de acord” cu persoana care posedă acel lucru, nicidecum asupra lucrului care este posedat.

De exemplu:

My dog is big. (my doesn’t refer to the dog, but to “I”)

Câinele meu este mare. (al meu nu se referă la câine, ci la „eu”)

His dog is big. (his doesn’t refer to the dog, but to “he”)