În funcție de rezultatul obținut, poți să treci la MODULUL URMĂTOR - Ready, Steady, Go! - sau poți să revezi unele noțiuni de VOCABULAR GRAMATICĂ de la acest modul.

Descarcă fișierul

Listening Test

Evaluation II

Answer Key

Listen to three people talking about sports and exercise. Match the sentence to the person.

Listening Test

Descarcă fișierul

Evaluation II

Answer Key

 

Descarcă fișierul

Evaluation II

 

EVALUATION

EVALUARE

Descarcă fișierul

Present Simple

Exercises

Answer Key

Descarcă fișierul

Present Simple

Exercises

Descarcă fișierul

Present Simple

Practice

 

present-simple-exercises1-beginners_edumnc.PNG

 

present-simple-exercises2-beginners_edumnc.PNG

 

present-simple-exercises3-beginners_edumnc.PNG

 


Listen to the audio below and fill in the sentences with the missing vowels. (Ascultă înregistrarea de mai jos și completează propozițiile cu vocalele lipsă.)

Descarcă fișierul

Spelling practice

Daily routine

Answer Key

Descarcă fișierul

Spelling practice

Daily routine

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

 

USE OF PRESENT SIMPLE TENSE

UTILIZAREA PREZENTULUI SIMPLU

We use the present simple to talk about:

 • something that is true in the present:

I'm eleven years old.
I'm a student.
She lives in Paris

Folosim prezentul simplu pentru a vorbi despre:

 • ceva ce este adevărat în prezent:

Am unsprezece ani.

Sunt student.

Locuiește la Paris.

 • something that happens regularly in the present:

I play tennis every Saturday.

 • ceva care se întâmplă în mod regulat în prezent:

Joc tenis în fiecare sâmbătă.

 • something that is always true:

The human body contains 206 bones.
Water boils at 1000C.

 • ceva care este întotdeauna adevărat:

Corpul uman conține 206 de oase.

Apa fierbe la 1000C.

 • a sequence of actions in the present:

First I dress up, then I have breakfast.

 • succesiune de acțiuni în prezent

Mai întâi mă îmbrac, apoi iau micul dejun.

 • all kind of instructions:

Open your books at page 82!

The actor enters the scene.

We mix the flour with the water. Etc.

 • orice fel de instrucțiuni:

Deschideți cărțile la pagina 82!

Actorul intră în scenă.

Amestecăm făina cu apa. Etc.

 • something that is fixed in the future:

The school term starts next week.
The train leaves at 8:15 tonight.

 • ceva care este fixat în viitor:

Semestrul școlar începe săptămâna viitoare.

Trenul pleacă la 8 :15 diseară.

 • something in the future after time  words (when, after and before) and after if and unless:

I'll talk to John when I see him.
You must finish your work before you go home.

If it rains we'll get wet.
He won't come unless you ask him.

 • ceva în viitor după cuvinte de timp (când, după ce și înainte) și după dacă și dacă nu: (ATENȚIE! În limba română, după aceste cuvinte, se va folosi viitorul!)

Voi vorbi cu John când îl voi vedea.

Trebuie să-ți termini treaba înainte de a pleca acasă.

Dacă plouă, ne vom uda.

Nu va veni dacă nu îl întrebi.

The simple present can also be used:

Prezentul simplu mai poate fi folosit:

 • when telling a story:

I was strolling by the river when suddenly someone comes up to me and tells me he has seen a strange animal and asks me to call the police……

 • când spunem o poveste:

Mă plimbam pe lângă râu, când dintr-o dată vine cineva la mine și îmi spune că a văzut un animal ciudat și îmi cere să chem poliția ...

 • when summarising a book, film or play:

Harry Potter goes to Hogwarts School. He has two close friends, Hermione and …

 • când facem rezumatul unei cărți, a unui film sau a unei piese de teatru:

Harry Potter merge la Școala Hogwarts. Are doi prieteni apropiați, Hermione și ...

 •  with special verbs (stative verbs) (See the table below:)

I understand English.

 • cu verbe speciale (verbe statice) (Vezi tabelul de mai jos:)

Înțeleg engleza.

Signal words

 • every day/week/month/year etc.
 • often
 • seldom
 • always
 • sometimes
 • never
 • on Sunday / Monday, etc.
 • in spring/summer, etc.
 • in the morning/afternoon / evening, etc
 • once a week, twice a month, etc.

Cuvinte specifice

 • in fiecare zi/săptămână/lună/an etc.
 • adesea / deseori
 • rareori/rar
 • mereu
 • uneori
 • niciodată
 • duminica, lunea, etc.
 • primăvara, vara, etc.
 • dimineața, după-amiaza, seara, etc.
 • o dată pe săptămână, de două ori pe lună, etc.

 

How to form the present simple tense

Cum se formează timpul prezent simplu

 1. The positive (affirmative) form is really easy. (The present tense is the base form of the verb.) It's just the verb with an extra 's' if the subject is 'he', 'she', or 'it'. Let's take the verb 'play' as an example:

Forma pozitivă (afirmativă) este foarte ușoară. (Prezentul simplu este forma de bază a verbului.) Este doar verbul cu un „s” suplimentar dacă subiectul este „el” sau „ea” Să luăm ca exemplu verbul „a se juca”:

Aff:           Subject + Verb

BUT

Subject (He/She/it) + Verb+s / es

I play

You play

He plays

She plays

It plays

We play

They play

 • Don't forget the 's'! Even really advanced students do this!
 • For a few verbs, there is a spelling change before the 's'.
 • Nu uitați de „s”! Chiar și elevii cu adevărat avansați fac asta!
 • Pentru câteva verbe, există o schimbare de ortografie înainte de „s”.

 

See the table below! Vezi tabelul de mai jos!

 

 1. To make the negative form, you need to use 'do not' (don't) or ' does not' (doesn't).
  Pentru a crea forma negativă, se folosește verbul auxiliary (ajutător) „DO”: 'do not' (don't) or ' does not' (doesn't)

Neg:          Subject + DO NOT (DON’T) + Verb

BUT…

Subject (He/She/it) + DOES NOT (DOESN’T) + Verb

Negative (of 'play')

I do not play

I don't play

You do not play

You don't play

He does not play

He doesn't play

She does not play

She doesn't play

It does not play

It doesn't play

We do not play

We don't play

They do not play

They don't play

 

 1. To form the interrogative form (or to make the 'yes/no' questions) we use 'do' or 'does' before the subject.

Pentru forma interogativă (sau pentru a formula întrebările ale căror răspunsuri sunt „da / nu”) folosim 'do' or 'does'  înaintea subiectului.

Int:                   DO + Subject + Verb?

BUT…

DOES + Subject (He/She/It) + Verb?

Yes / No questions

Do I play ?

Do you play?

Does he play?

Does she play?

Does it play?

Do we play?

Do they play?

 1. To make a 'wh' question, you just put the question word at the front.

Pentru a formula o întrebare folosind cuvintele interrogative „wh”, trebuie doar să puneți cuvântul întrebare în față.

Wh Questions

Where

do I play ?

What

do you play ?

Why

does he play ?

Who

does she play ?

When

do we play ?

How

do they play ?

 • But questions with WHO often don't use do or does.
 • Dar întrebările cu WHO de multe ori nu folosesc do sau does.

Who lives in London?
Who plays football at the weekend?
Who works here?

Cine locuiește în Londra?

Cine joacă fotbal în weekend?

Cine lucrează aici?

!!! Here are some useful questions. Try to remember them:

!!! Iată câteva întrebări utile. Încercați să le rețineți:

Present simple_edumnc_cursuri online engleza

 

Descarcă fișierul

Plural Nouns

Exercises

Answer Key

Descarcă fișierul

Plural Nouns

Exercises

plural-of-nouns-exercises1_edumnc.PNG

 

 

plural-of-nouns-exercises2_edumnc.PNG

 

plural-of-nouns-exercises3_edumnc.PNG

 

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

In general the plural of a noun is formed by adding”-S” to the noun. (În general pluralul unui substantiv se formează prin adăugarea „ –S la substantiv.)

Singular

Plural

car

cars

house

houses

book

books

bird

birds

pencil

pencils

 

EXCEPTIONS  -  EXCEPȚII

1. When the noun ends in S, SH, CH, X or Z*, we add”-ES” to the noun. (Când substantivul se termină cu S, SH, CH, X sau Z *, adăugăm „-ES” substantivului.)

Singular

Plural

kiss

kisses

wish

wishes

match

matches

fox

foxes

quiz

quizzes*

 

 • I have a box in my bedroom.  • Am o cutie în dormitorul meu.
 • I have three boxes in my bedroom.  • Am trei cutii în dormitorul meu.

* With words that end in Z sometimes we add an extra Z to the plural form of the word (such as with the plural of quiz). (Cu cuvintele care se termină în Z, uneori adăugăm un Z suplimentar la forma pluralului cuvântului (cum ar fi cu pluralul cuvântului „quiz).)

2. When the noun ends in a VOWEL + Y, we add ”-S” to the noun. (Când substantivul se termină în VOCALĂ + Y, adăugăm „-S” la substantiv.)

Singular

Plural

boy

boys

holiday

holidays

key

keys

guy

guys

 

3. When the noun ends in a CONSONANT + Y, we remove Y and add ”-IES” to the noun. (Când substantivul se termină cu CONSOANĂ + Y, îl eliminăm pe Y și adăugăm „-IES” la substantiv.)

Singular

Plural

party

parties

lady

ladies

story

stories

nanny

nannies

city

cities

 

4. If the noun ends in F or FE, we remove the F/FE and add ”-VES” to the noun. (Dacă substantivul se termină în F sau FE, eliminăm F / FE și adăugăm „-VES” la substantiv.)

Singular

Plural

life

lives

leaf

leaves

thief

thieves

wife

wives

 

Some exceptions: (Câteva excepții:) roof – roofs (acoperiș), cliff – cliffs (stâncă), chief – chiefs (șef, căpetenie), belief – beliefs (credință) , chef – chefs (bucătar), proof – proofs (dovadă), safe – safes (seif), gulf – gulfs (golf).

5. If the noun ends in a CONSONANT + O, we normally add ”-ES” to the noun. (Dacă substantivul se termină în CONSOANĂ + O, în mod normal adăugăm       „-ES” la substantiv.)

Singular

Plural

tomato

tomatoes

potato

potatoes

echo

echoes

hero

heroes

 

Some exceptions: (Câteva excepții:)  piano – pianos (pian), halo – halos (aureolă), photo – photos (poză)

NOTE: Volcano has two correct forms of plural. Both volcanos and volcanoes are accepted. (NOTĂ: Volcano Vulcanul are două forme corecte de plural. Atât volcanos, cât și volcanoes sunt acceptați.)

6. There are a number of nouns that don't follow these rules. They are irregular and you need to learn them individually because they don't normally have an”S” on the end. (Există o serie de substantive care nu respectă aceste reguli. Sunt neregulate și trebuie învățate individual, deoarece în mod normal nu au un „S” la final.)

Singular

Plural

man

men

woman

women

child

children

person

people

foot

feet

tooth

teeth

goose

geese

mouse

mice

ox

oxen

 

 • There is a child in the park. • Este un copil în parc.
 • There are many children in the park.  • Sunt mulți copii în parc.

 

7. There are some nouns in English that are the same in the singular and the plural. (Există unele substantive în engleză care au aceeași formă la singular și plural.)

 

Singular

Plural

fish

fish

sheep

sheep

deer

deer

trout

trout

carp

carp

salmon

salmon

moose

moose

aircraft

aircraft

series

series

species

species

 

 • I can see a sheep in the field.    • Văd o oaie pe câmp.
 • I can see ten sheep in the field.   • Văd zece oi pe câmp.

 

Attention!

The plural of fish is usually fish, but fishes has a few uses. In biology, for instance, fishes is used to refer to multiple species of fish. For example, if you say you saw four fish when scuba diving that means you saw four individual fish, but if you say you saw four fishes, we might infer that you saw an undetermined number of fish of four different species.

Pluralul lui fish este de obicei fish, dar fishes are câteva utilizări. În biologie, de exemplu, termenul fishes este folosit pentru a se referi la mai multe specii de pești. De exemplu, dacă spuneți că ați văzut four fish (patru pești) la scufundări, înseamnă că ați văzut patru pești individuali, dar dacă spuneți că ați văzut four fishes (patru pești), am putea deduce că ați văzut un număr nedeterminat de pești din patru specii diferite.

demonstratives1_exercise_edumnc.PNG

 

demonstratives2_exercise_edumnc.PNG

 

demonstratives3_exercise_edumnc.PNG

 

 

THE DEMONSTRATIVES

Pronumele și adjectivele demonstrative

 

The words: This / That – These / Those are known as demonstrative, and are used to show the distance between the speaker (subject) and what are you talking about (the noun).

Cuvintele: Acesta (Aceasta) / Acela (Aceea) - Aceștia (Acestea) / Aceia (Acelea) sunt cunoscute drept demonstrative și sunt folosite pentru a arăta distanța dintre vorbitor (subiect) și despre ce se vorbește (substantiv).

The difference between demonstrative pronouns and demonstrative adjective is that demonstrative pronouns are before a verb or by themselves, while demonstrative adjectives are always before nouns (equal in form -singular or plural).

Diferența dintre pronumele demonstrativ și adjectivul demonstrativ este că pronumele stă înaintea unui verb sau poate apărea singur, în timp ce adjectivul demonstrativ stă întotdeauna înaintea substantivelor (având aceeași  formă cu acestea -singular sau plural).

Example:

Pronoun                                                                               

This is a beautiful house. (before the verb)  

Adjective

This house is beautiful. (before the noun)     

Exemplu:

Pronume                                                                                      

Aceasta este o casă frumoasă. (înainte de verb)    

Adjectiv

Această casă este frumoasă. (înainte de substantiv)

 • Generally, THIS and THESE are matched with HERE, and THAT and THOSE with THERE.

Example:

Look at this book, here on the table.

Look on that book, there, on that wooden table.

 • În general, THIS și THESE se cuplează cu HERE (AICI), iar THAT și THOSE cu THERE (ACOLO).

Exemplu:

Uită-te la această carte, aici, pe masă.

Uită-te la acea carte, acolo, pe masa aceea de lemn.

!!!  !!! !!! !!! !!! !!! 

These four words are widely used in English, so try hard to remember them!

Aceste patru cuvinte sunt utilizate foarte des în engleză, așa că dați-vă silința să le rețineți!

PRONUMELE ȘI ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE

DEMONSTRATIVES

Pronumele și adjectivele demonstrative, pluralul substantivelor, Prezentul  Simplu
GRAMATICĂ

DAYS – MONTHS – SEASONS

ZILE – LUNI – ANOTIMPURI

Days of the Week

The days of the week in English are always written with CAPITAL letters.

 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday

Saturday and Sunday are known as the weekend.

Zilele săptămânii

Zilele săptămânii în limba engleză se scriu întotdeauna cu litere majuscule.

 • luni
 • marţi
 • miercuri
 • joi
 • vineri
 • sâmbătă
 • duminică

Sâmbăta și duminica sunt cunoscute sub numele de weekend.

Months of the Year

The months of the year in English are always written with CAPITAL letters.

 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August